THỰC ĐƠN 120K/1 XUẤT (6 NGƯỜI)

THỰC ĐƠN 130K/1 XUẤT (6 NGƯỜI)

THỰC ĐƠN 150K/1 XUẤT (6 NGƯỜI)

THỰC ĐƠN 200K/1 XUẤT (6 NGƯỜI)

THỰC ĐƠN 250K/1 XUẤT (6 NGƯỜI)

THỰC ĐƠN 300K/1 XUẤT (6 NGƯỜI)

THỰC ĐƠN CHUYÊN CÁ LĂNG