THỰC ĐƠN 150K/1 XUẤT (6 NGƯỜI)

THỰC ĐƠN 200K/1 XUẤT (6 NGƯỜI)

THỰC ĐƠN 250K/1 XUẤT (6 NGƯỜI)